برچسب گذار اجزای کلام

برچسب‌گذار اجزای کلام عمل انتساب مقولات واژگانی به کلمات متن را انجام می‌دهد. از مهم‌ترین مقولات واژگانی اسم، فعل، صفت و قید است. برچسب‌گذاری اجزای کلام از موضوعات مهم تحقیقاتی در حوزه پردازش زبان طبیعی بوده و پایه بسیاری از تحقیقات و کاربردهای پردازشی زبان است. درصد بالایی از کلمات از نقطه‌نظر برچسب واژگانی دارای ابهام هستند،‌زیرا کلمات در جایگاه‌های مختلف برچسبهای متفاوت دارند. بنابراین برچسب‌گذاری واژگانی باید با توجه به بافت کلمات انجام شود. نظام تصریفی پیچیده زبان فارسی که منجر به تغییر شکل کلمات می‌گردد بر ابهامات موجود می‌افزاید.

در اینجا به دلیل محدودیتهای پردازشی منابع کمتری برای پردازش متن به کار گرفته می‌شود و در نتیجه نسخه‌ای ساده‌‌تری نسبت به نسخه نهایی برچسب‌گذار به نمایش گذاشته می‌شود.