واژگان زایا

واژگان زایای زبان فارسی شامل بیش از ۵۴ هزار مدخل واژگانی است و این تعداد واحد واژگانی در چارچوب قواعد تصریف کلمه می‌توانند صورت‌های تصریفی متفاوت داشته باشند. برای هر مدخل صورت نوشتاری، مقوله واژگانی، ساخت واجی، الگوی تکیه و فراوانی آن آورده شده است. منبع اصلی برای استخراج مداخل پیکره‌ای ۱۰ میلیون کلمه‌ای بوده، همچنین برای غنی‌سازی فهرست مداخل به نحوی که شامل واژه‌های عامیانه و برخی واژه‌های علمی باشد از فرهنگ فارسی امروز استفاده شده است.

واژگان زایا را پژوهشکده هوشمند علائم با حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه کرده است.